Vedtægter

LOVE

§1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Risingegaard. Foreningens hjemsted er Munkebo.

§2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og evt. gennem et medlemskab af en landsdækkende sammenslutning at være med til at påvirke de offentlige myndigheder og lovgivningsmagten til gavn for alle grundejere samt forestå driften af de under matr.nr. 5a, Dræby knyttede fællesarealer.

§3 Enhver ejer af fast ejendom indenfor udstykningens område skal optages som medlem, eventuelle selskaber repræsenteres ved en navngiven person.

§4 Medlemskab ophører, hvis medlemmet ikke længere ejer fast ejendom i udstykningens område, dog bemærkes at eventuelle nye ejere er forpligtet til medlemskab af grundejerforeningen jvf. skødet.
Endvidere kan medlemmet fortabe retten til at stemme ved restance udover 3 måneder, dog skal medlemmet først i brev opfordres til at berigtige evt. restance indenfor 1 måned fra brevets modtagelse.
Grundejerne har pligt til at meddele navn og adresse ved ejerskifte samt flytning til bestyrelsen.    

§5 Det årlige kontingent til foreningens drift fastsættes af generalforsamlingen. Det betales helårsvis forud. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Ændring i kontingentets størrelse kan kun ske ved beslutning af generalforsamlingen med stemmeflerhed.

GENERALFORSAMLING

§6 Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i februar. Indvarslingen hertil skal ske skriftligt ved omdeling eller pr e-mail og indeholde oplysninger om valg, nyinvesteringer m.v. Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer dette, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret ønske herom til formanden. Som stemmeberettigede regnes alle lodsejere, der ikke er i restance, og for hver parcel kan der kun afgives 1 stemme. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne i §7.

§7 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel, og skal jvf. §8 indeholde oplysninger om valg m.v.

§8 Dagsorden: 1.Valg af dirigent. – 2.Formanden oplæser årsberetningen – 3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab. Fastlæggelse af næste års kontingent. – 4.Rettidigt indkomne forslag. – 5.Valg af bestyrelsesmedlem-mer og suppleanter. – 6.Valg af revisorer. – 7.Eventuelt.

§9 Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Afstemningen foretages ved håndsoprækning, men dirigenten, bestyrelsen eller mindst 1 medlem af de tilstedeværende kan begære skriftlig afstemning.

§10 Hver husstand har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end højst 3 medlemmer. Den skriftlige fuldmagt skal ved generalforsamlingens begyndelse afleveres til den som bestyrelsen har udpeget til at føre regnskab over de fremmødte. Kontingentrestancer udover 3 måneder medfører fortabelse af stemmeret. Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræver beslutning om anlægsarbejder på fællesarealerne at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Beslutning om opløsning af foreningen eller lovændringer kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for. Såfremt der ikke er tilstrækkelig fremmøde til at forslag kan vedtages, kan bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne, jvf. §6, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag kan vedtages ved simpel stemmeflerhed.

§11 Der føres protokol over generalforsamlingen, denne protokol underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der føres særskilt protokol over alle forslag, der år for år vedtages på generalforsamlingerne.

BESTYRELSEN

§12 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter for disse, valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Afstemningen foregår således, at man noterer det antal navne som skal vælges. Det tilstræbes at alle 3 veje i vort område er repræsenteret i bestyrelsen. I lige år afgår 2 medlemmer, i ulige år afgår 3  medlemmer af bestyrelsen. Afgår et medlem i valgperioden, indtræder suppleanten for resten af perioden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§13 Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dens virke.

§14 Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt.

Der skal afholdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der føres nøjagtig protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og at alle beslutninger indføres i protokollen.

§15 Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter anvisning fra formanden. Indgåede beløb skal indsættes på konto i bank eller sparekasse. Der kan kun hæves penge på konto af kassereren i forbindelse med formanden, eller ved fuldmagt fra bestyrelsen.        Kassereren fører kassebog samt medlemsfortegnelse.                   

§16 Revisionen foretages af to på generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år, således at der hvert år afgår én. Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleanter for denne.

§17 Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

§18 Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet, dog betales kr. 200,00 til fortæring til det medlem, hvor mødet holdes.

FORENINGENS FÆLLESOMRÅDER

§19 Områderne står under medlemmernes beskyttelse.

§20 Områderne må ikke benyttes til opmagasinering af haveaffald, haveredskaber og lign. Til opbevaring af mindre både på land vil der være 3 steder langs Næsset, hvor der kan klippes en adgangsvej af max 6 meters bredde fra stien til strandkanten:

Ud for Næsset nr. 32-34

Ud for Næsset nr. 54

Ud for Næsset nr. 66 (badebro)

Dog må både, der er i vandet i sommerhalvåret, med tilhørende trailer opbevares på områderne i vinterhalvåret.

§21 Bestyrelsen sørger – ved naturlig foryngelse – for en til stadighed varieret bestand af træer og buske.

§22 Bestyrelsen fjerner/lader fjerne udgåede træer og buske.

§23 Bestyrelsen sørger for klipning af områderne i det omfang, der er besluttet af generalforsamlingen. Herudover er klipning af fællesarealer forbudt. Dog kan den enkelte grundejer, som støder op til foreningens fællesområde, klippe en adgangsvej fra skel til fælles gangsti i en rimelig bredde, dog max 3 meter.

Overholdes § 23 ikke, igangsættes følgende sanktioner:

1. Skriftlig meddelelse fremsendes til pågældende grundejer med oplysning om uretmæssig klipning, samt krav om, at klipningen omgående skal ophøre.

2. Fortsætter grundejeren klipning efter 2 uger, fremsendes på ny en skriftlig påmindelse, hvor der samtidig gøres opmærksom på, at sagen senest 2 uger fra dato for 2. påmindelse vil overgå til civilt søgsmål med krav om dagbøde så længe klipningen foregår.

§24 For at forhindre, at områderne springer i skov, kan bestyrelsen en gang årligt i vinterhalvåret foretage/lade foretage rydning af træer og buske, der er skudt op i løbet af sommeren. Rydningen skal ske på den for den øvrige flora og fauna mest skånsomme måde.

§25 Herudover må træer og buske ikke fældes eller beskæres uden generalforsamlingens godkendelse efter fremsat forslag, dog med følgende undtagelser: 1. Hegnet om parkeringspladsen ved Næsset 1-31 og piletræerne omkring vandhullet beskæres efter beboernes og/eller bestyrelsens ønske. 2. Bestyrelsen kan efter skriftlig henvendelse fra en eller flere grundejere beskære/fælde bevoksning, der står i umiddelbar nærhed (max. 10 m.) af grundejerens skel, hvis bevoksningen er til gene for grundejeren.

Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 25. februar 2019.

X